Inefectivitat, ineficàcia i inidoneïtat del dret antiracista. El problema del racisme en el dret practicat

  1. Granados Lladós, Josep
Dirigida por:
  1. Antonio Giménez Merino Director/a

Universidad de defensa: Universitat de Barcelona

Fecha de defensa: 21 de julio de 2022

Tribunal:
  1. María Ángeles Barrère Unzueta Presidente/a
  2. Antonio Madrid Pérez Secretario/a
  3. Esther Pomares Cintas Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 787893 DIALNET

Resumen

A partir de les dificultats recurrents que travessen a Espanya les persones immerses en procediments judicials per haver patit una discriminació racista, el treball proposa una interpretació de les causes que porten a una dissociació entre les formes jurídiques que emparen a aquestes persones i la seva aplicació pràctica. Amb aquest objectiu, en la primera part s’analitza l’evolució del dret antidiscriminatori per tal de copsar la seva ambigüitat davant de la desigualtat racial. Mentre que en la segona part es traslladen els resultats qualitatius d’un treball de camp basat en l’observació de la pràctica jurídica i l’anàlisi tant d’entrevistes als afectats i als seus representants com d'expedients judicials. El resultat dibuixa un panorama antigarantista del dret practicat on pesen, més enllà del raonable, dos factors: un biaix racial travessat per altres factors socioculturals i certes regles pròpies del camp jurídic. Per tal de combatre la impunitat dels actes discriminatoris, la revictimització dels afectats i la desconfiança en els tribunals que en deriven de tot l’anterior, el treball conclou amb la descripció d’alguns elements susceptibles de millorar la praxi sotmesa a anàlisi